GDPR
OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasím, aby prevádzkovateľ UNIVERSAL FORWARDERS S.R.O., so sídlom Budovateľská 2256/66, 92701 Šaľa, IČO 46931139, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 30628/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“), spracúval moje osobné údaje v rozsahu: telefónne číslo, e-mail, informácie o využívaní služieb a o nákupe tovaru, transakčné údaje týkajúce sa zrealizovaných platieb, identifikátor mobilného zariadenia, GPS poloha Užívateľa, a to všetko na účely objednávania tovarov a služieb a uzatvorenia a plnenia zmlúv, ako aj pre účely poskytovania zákazníckej podpory.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov dávam dobrovoľne, a to na celú dobu existencie môjho trvania objednávky alebo zmluvy s Prevádzkovateľom ako poskytovateľom služieb a/alebo predávajúcim tovaru a po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich s objednávkou alebo so zmluvou, udeľujem súhlas na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Súčasne súhlasím, aby Prevádzkovateľ v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov spracúval moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko a e-mail pre marketingové účely, ktoré zahŕňajú hlavne ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie informácií o akciách, tovare, službách a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, automatizované profilovanie dotknutej osoby pre personalizáciu ponúk. Tento súhlas na spracovávanie mojich osobných údajov na marketingové účely udeľujem na dobu 10 rokov (slovom desiatich rokov) odo dňa udelenia súhlasu.

Vyhlasujem, že som bol/a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov, ako aj o mojich právach, hlavne o práve:

  • na prístup k osobným údajom,
  • na opravu, resp. doplnenie údajov,
  • na výmaz údajov (byť zabudnutý),
  • na prenositeľnosť údajov,
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,
  • na obmedzenie spracovávania údajov,
  • nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,
  • podať návrh na začatie konania podľa zákona.

Vyhlasujem, že pokiaľ mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov. Vyhlasujem a zaväzujem sa, že v prípade, ak pri registrácii na webovom sídle alebo pri objednávaní služieb alebo tovaru poskytnem Prevádzkovateľovi údaje tretej osoby, tieto údaje budú poskytnuté len na základe preukázateľného súhlasu tretej osoby s poskytnutím jej osobných údajov, ktorý Prevádzkovateľovi na výzvu predložím.

Bol som poučený, že ak ako dotknutá osoba zistím, že spracovávanie mojich osobných údajov je v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, mám právo požadovať od Prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Súhlasím s poskytovaním reklamných a iných ponúk prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek osobne alebo písomne odvolať na adrese sídla Prevádzkovateľa, alebo na emailovej adrese: office@universal-forwarders.sk.

 

Niektorí z našich klientov
miesto aj pre Vás
Scroll to Top